Regulamin VII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Złotą Pszczołę”

Fundacja czAR(T) Krzywogońca zaprasza na VII ogólnopolski konkurs „O Złotą Pszczołę” na tom poetycki, który jest częścią imprezy „Festyn Poetycki Leśnej Pszczoły ze Świętojańskim Poezjowaniem”. Do udziału w zapraszamy autorów, którzy ukończyli 18 lat i piszą po polsku.

I Etap
Na konkurs należy nadesłać:

 1. Propozycję swojej książki poetyckiej dotychczas niepublikowanej w zwartej formie (1 egzemplarz), tematyką nawiązujący pośrednio do przyrody w terminie do 31 marca 2024 na adres: Fundacja czAR(T) Krzywogońca, Krzywogoniec 53, 89-511 Cekcyn (z dopiskiem na kopercie: konkurs „O Złotą Pszczołę”).
 2. Organizatorzy proszą dodatkowo o przesłanie propozycji pocztą elektroniczną na adres mailowy: czartkrzywogonca@gmail.com
  w formie jednego zwartego pliku w formacie .doc, docx lub .rtf (w temacie: konkurs „O Złotą Pszczołę”).
 3. Propozycja (w postaci papierowej i elektronicznej) powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem.
 4. Propozycje oceni jury, które powoła Fundacja. Spośród nadesłanych propozycji komisja konkursowa wyłoni finalistów. Werdykt jury – wyłonienie 5 finalistów– jest ostateczny w zakresie wyników Konkursu. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i prac jury czuwają władze statutowe organizatora.
 5. Autor może wysłać tylko jedną propozycję swojej książki poetyckiej.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy nagrody Grand Prix.
 7. Nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako akceptacja wszystkich postanowień.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, bez powiadamiania autora, do bezpłatnej publikacji, w celach reklamowych związanych z konkursem, dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonych propozycji w prasie oraz innych mediach, z zastrzeżeniem oznaczenia ich autorstwa.
 9. Rozstrzygnięcie I etapu konkursu nastąpi w kwietniu 2024.
 10. Organizatorzy nie odsyłają propozycji konkursowych.
 11. W razie wątpliwości interpretacyjnych, wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

II Etap
Tylko dla wyłonionych finalistów w I etapie

 1. Należy ponownie nadesłać na adres: Fundacja czAR(T) Krzywogońca, Krzywogoniec 53, 89-511 Cekcyn (z dopiskiem na kopercie: konkurs „O Złotą Pszczołę”) wydruk finalnej propozycji swojej książki poetyckiej;
 2. Należy ponownie nadesłać na adres mailowy: czartkrzywogonca@gmail.com następujący zestaw:
  1. finalną propozycję swojej książki poetyckiej – plik w formacie .doc, docx lub .rtf
  2. zdjęcie autora – plik w formacje .jpg
  3. notkę biograficzną, maksymalnie 10 linijek – plik w formacie .doc, docx lub .rtf.
 3. Termin nadsyłania pełnych zestawów upływa 31 maja 2024
 4. Propozycje książki poetyckiej oceni jury, którą powoła Fundacja. Werdykt jury jest ostateczny w zakresie wyników Konkursu. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i prac jury czuwają władze statutowe organizatora.
 5. Zgłoszenie propozycji swojej książki poetyckiej do VII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Złotą Pszczołę” na obu etapach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych przez Fundację czAR(T) Krzywogońca, z siedzibą w Krzywogońcu 53, 89-511 Cekcyn, w celu realizacji tego konkursu.

NAGRODY
Pierwsza Nagroda Grand Prix
Profesjonalne wydany tom poetycki przez Fundację; Statuetka Złotej Pszczoły i nagroda pieniężna w wysokości 600 złotych.

Wyjaśnienia:

 1. Laureat jest zobowiązany do wzięcia udziału w tygodniowych warsztatach, które odbywają się w siedzibie Fundacji  (w tym roku w 1-5 lipca). Podczas warsztatów laureat pracuje nad redakcją tomu pod opieką tutora. Tutorami są uznani pisarze, poeci, krytycy. Wszystkie koszty pobytu podczas warsztatów pokrywa Fundacja. Zakwaterowanie w samodzielnym pokoju z łazienką.
 2. Tom poetycki  wydajemy w nakładzie 200 egzemplarzy (z czego 150 dostaje autor).
 3. Fundacja organizuje trzy wieczory autorskie laureata. Dokładna trasa wieczorów autorskich jest definiowana indywidualnie.

Druga Nagroda: Statuetka Srebrnej Pszczoły i nagroda pieniężna w wysokości 500 złotych.
Trzecia Nagroda: Statuetka Brązowej Pszczoły i nagroda pieniężna w wysokości 400 złotych.

Werdykt zostanie ogłoszony podczas  imprezy „Festyn Poetycki Leśnej Pszczoły ze Świętojańskim Poezjowaniem” w dniu 22 czerwca 2024 w Krzywogońcu  oraz zamieszczony na stronie czAR(T)a Krzywogońca (www.cz-art.org).

Nagrodę należy odebrać osobiście.   W razie nieobecności laureata nagroda  przejdzie na rzecz organizatora. Wszyscy finaliści konkursu biorący udział imprezie „Festyn Poetycki Leśnej Pszczoły ze Świętojańskim Poezjowaniem” mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w siedzibie fundacji lub / i w pobliskich agroturystykach –  dwie doby od piątku 21 do niedzieli 23 czerwca oraz honorarium w wyskokości  200 zł. za udział w wieczorze autorskim.