REGULAMIN EDYCJI 2024 KONKURSU REZYDENCJI LITERACKIEJ W SIEDZIBIE FUNDACJI czAR(T) KRZYWOGOŃCA

 

 1. Organizatorem Konkursu Programu Rezydencji jest Fundacja czAR(t) Krzywogońca z siedzibą w  Krzywogońcu, pod adresem Krzywogoniec 53, 89-511 Cekcyn,  wpisana do rejestru pod numerem KRS 0000700931;  dalej zwana „Fundacją”.
 1. Przedmiotem Konkursu Rezydencji Literackiej jest pobyt rezydencjalny w siedzibie Fundacji, dalej zwany „Konkursem”. Maksymalna długość pobytu to  dwa tygodnie w sierpniu 2024.   Konkurs skierowany jest do pisarzy i ma na celu stworzenie warunków pracy, które umożliwią realizację projektu z zakresu literatury (poezja, proza, dramat, esej, przekład, rozprawa badawcza, praca krytyczna).
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba pełnoletnia.
 1. Termin przesyłania zgłoszeń do upływa w dniu 30  kwietnia 2024 roku.
 1. Ogłoszenie laureata Konkursu Programu Rezydencji Literackich nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2024 roku na stronie internetowej Fundacji www.cz-art.org.
 2. Zgłoszenia do Konkursu mogą być składane w języku polskim lub angielskim. Zgłoszenia do Konkursu  należy przesyłać drogą e-mailową na adres: czartkrzywogonca@gmail.com z oznaczeniem tematu wiadomości „Rezydencje Literackie”.
 3. Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:

1) CV  : imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, adres zamieszkania, preferowaną datę odbycia rezydencji; 2) opis projektu, który będzie realizowany (opis nie więcej niż 1 strona A4);

 1. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść.
 2. Spośród przesłanych zgłoszeń do Konkursu Jury powołane przez Fundację wyłoni 1 laureata.  Od decyzji Jury Konkursu nie przysługuje odwołanie.
 3. Nagrodą w Konkursie jest pobyt w rezydencji Fundacji z darmowym dostępem do Mediów, oraz kwota 500 zł netto dla laureata – Rezydenta. Fundacja nie pokrywa wydatków związanych z pobytem rezydencjalnym laureata.
 4. Dokładny termin rezydencji zostanie ustalony z indywidualnymi laureatem.
 5. Laureat – Rezydent przed rozpoczęciem pobytu rezydencjalnego zobowiązany będzie do akceptacji regulaminu korzystania z siedziby Fundacji.
 1. W przypadku wystąpienia siły wyższej Zarząd Fundacji może podjąć decyzję o zawieszeniu Konkursu lub jego anulowaniu. Za przypadki siły wyższej będą rozumiane w szczególności przypadki spowodowane oddziaływaniem sił przyrody (powódź, trzęsienia ziemi, wyładowania atmosferyczne, itp.), a także strajki, rozruchy, działania wojenne, epidemia, pandemia, decyzje władz państwowych, w tym związane z epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub działania osób trzecich, za które Fundacja nie ponosi odpowiedzialności i którym nie mogła zapobiec przy zachowaniu najwyższej staranności.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

Szczegółowa charakterystyka:

 • salon z tarasem
 • aneks  z  sypialnią: 1 łóżko 2 os.
 • łazienka z prysznicem i wanną
 • WC
 • bielizna pościelowa
 • ręczniki
 • pralka, suszarka do włosów,
 • wyposażona kuchnia (garnki, patelnie, sztućce, talerze, szklanki, kieliszki)
 • lodówka z zamrażalnikiem
 • kuchenka: 4 palniki + piekarnik
 • czajnik elektryczny
 • ekspres do kawy
 • Internet

 

Regulamin Domu Gościnnego fundacji czAR(T) Krzywogońca

 1. Właścicielka Domu Gościnnego fundacji czAR(T) Krzywogońca – Grażyna Wojcieszko zwana jest dalej „czAR(T) Krzywogońca” lub „Właścicielem”, a gość CZAR(T) Krzywogońca – „Rezydentem”.
 2. Przebywając w CZAR(T) Krzywogońca Rezydent wyraża zgodę na warunki zawarte w niniejszym dokumencie bez żadnych zastrzeżeń.
 3. Doba pobytu rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
 4. W celu identyfikacji i weryfikacji podanych informacji Rezydent zobowiązany jest przedstawić fotograficzny dowód tożsamości.
 5. Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca udziela instrukcji korzystania z czAR(T) Krzywogońca, moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym czAR(T) Krzywogońca i urządzeń w nim się znajdujących. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia równoznaczne jest z tym, że czAR(T) Krzywogońca został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń.
 1. W czAR(T) Krzywogońca: (1) obowiązuje całkowity zakaz palenia w pomieszczeniach zamkniętych oraz (2) obowiązuje recykling zgodnie z opisami na opakowaniach.
 2. Rezydent ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyposażeniu czAR(T) Krzywogońca i samego czAR(T) Krzywogońca. Rezydent ma obowiązek poinformować Właściciela o wyrządzonych przez siebie szkodach i i zobowiązuje się do ich pokrycia do ostatniego dnia pobytu.
 3. czAR(T) Krzywogońca ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Rezydentowi w trybie natychmiastowym, który podczas pobytu rażąco narusza Regulamin lub zakłóca zasady dobra sąsiedzkiego współżycia, w tym jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowując się hałaśliwie i agresywnie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia  01.05.2024r.

krzywogoniec-wnetrza-40 krzywogoniec-wnetrza-41 krzywogoniec-wnetrza-42