Regulamin VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Złotą Pszczołę”

 

Fundacja czAR(T) Krzywogońca zaprasza na VI Ogólnopolski konkurs poetycki „O Złotą Pszczołę” na tom poetycki, który jest częścią imprezy „Festyn Poetycki Leśnej Pszczoły ze Świętojańskim Poezjowaniem”. Do udziału w zapraszamy autorów, którzy ukończyli 18 lat i piszą po polsku.

I Etap
Na konkurs należy nadesłać:
1. Propozycję swojej książki poetyckiej dotychczas niepublikowanej w zwartej formie (1 egzemplarz), tematyką nawiązujący pośrednio do przyrody w terminie do 31 marca 2023 r. na adres: Fundacja czAR(T) Krzywogońca, Krzywogoniec 53, 89-511 Cekcyn (z dopiskiem na kopercie: konkurs „O Złotą Pszczołę”).

 1. Organizatorzy proszą dodatkowo o przesłanie propozycji pocztą elektroniczną na adres mailowy: info@cz-art.org w formie jednego zwartego pliku w formacie .doc, docx lub .rtf (w temacie: konkurs „O Złotą Pszczołę”).
 2. Propozycja (w postaci papierowej i elektronicznej) powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem.
 3. Propozycje oceni jury, którą powoła Fundacja. Werdykt jury jest ostateczny w zakresie wyników Konkursu. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i prac jury czuwają władze statutowe organizatora.
 4. Autor może wysłać tylko jedną propozycję swojej książki poetyckiej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy nagrody Grand Prix.
 6. Nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako akceptacja wszystkich postanowień regulaminu.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, bez powiadamiania autora, do bezpłatnej publikacji, w celach reklamowych związanych z konkursem, dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonych propozycji w prasie oraz innych mediach, z zastrzeżeniem oznaczenia ich autorstwa.
 8. Rozstrzygnięcie I etapu konkursu nastąpi w kwietniu 2023 r.
 9. Organizatorzy nie odsyłają propozycji konkursowych.
 10. W razie wątpliwości interpretacyjnych, wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

 

II Etap
Spośród nadesłanych propozycji komisja konkursowa wyłoni finalistów. Finaliści zobowiązani będą do dostarczenia:

 1. na adres: Fundacja czAR(T) Krzywogońca, Krzywogoniec 53, 89-511 Cekcyn (z dopiskiem na kopercie: konkurs „O Złotą Pszczołę”) finalną propozycję swojej książki poetyckiej;
 2. na adres mailowy: info@cz-art.org następujący zestaw:
  1. projekt tomu poetyckiego z tytułem, plik w formacie .doc, docx lub .rtf
  2. zdjęcie autora – plik w formacje .jpg
  3. notka biograficzna, maksymalnie 10 linijek jako plik w formacie .doc, docx lub .rtf. Termin nadsyłania pełnych zestawów (wyłonionych finalistów) upływa 31 maja 2023
 3. Propozycje książki poetyckiej oceni jury, którą powoła Fundacja. Werdykt jury jest ostateczny w zakresie wyników Konkursu. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i prac jury czuwają władze statutowe organizatora

Zgłoszenie propozycji swojej książki poetyckiej do VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Złotą Pszczołę” na obu etapach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych przez Fundację czAR(T) Krzywogońca, z siedzibą w Krzywogońcu 53, 89-511 Cekcyn, w celu realizacji  tego konkursu.

NAGRODY
Pierwsza Nagroda Grand Prix
Profesjonalne wydany tom poetycki przez Fundację; Statuetka Złotej Pszczoły i nagroda pieniężna w wysokości 500 złotych.

Wyjaśnienia:

 1. Laureat jest zobowiązany do wzięcia udziału w warsztatach, które odbywają się w siedzibie Fundacji  (w tym roku 3 – 8 lipca). Podczas warsztatów laureat pracuje nad redakcją tomu pod opieką tutora. Tutorami są uznani pisarze, poeci, krytycy. Wszystkie koszty pobytu podczas warsztatów pokrywa Fundacja. Zakwaterowanie w samodzielnym pokoju z łazienką.
 2. Tom poetycki  wydajemy w nakładzie 200 egzemplarzy (z czego 150 dostaje autor).
 3. Fundacja organizuje trzy wieczory autorskie laureata. Dokładna trasa wieczorów autorskich jest definiowana indywidualnie.

Druga Nagroda: Statuetka Srebrnej Pszczoły i nagroda pieniężna w wysokości 400 złotych.
Trzecia Nagroda: Statuetka Brązowej Pszczoły i nagroda pieniężna w wysokości 300 złotych.

Werdykt zostanie ogłoszony podczas  imprezy „Festyn Poetycki Leśnej Pszczoły ze Świętojańskim Poezjowaniem” w dniu 24 czerwca 2023  oraz zamieszczony na stronie: czAR(T)a Krzywogońca (www.cz-art.org). Fudacja zapewnia dojazd do/ze stacji kolejowej w Cekcynie.

Nagrodę należy odebrać osobiście.   W razie nieobecności laureata nagroda  przejdzie na rzecz organizatora. Wszyscy finaliści konkursu biorący udział imprezie „Festyn Poetycki Leśnej Pszczoły ze Świętojańskim Poezjowaniem” mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w siedzibie fundacji lub / i w pobliskich agroturystykach –  dwie doby od piątku 23 do niedzieli 25 czerwca.