Regulamin I Konkursu Jednego Wiersza „Woda i ogień”

Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza „Woda i ogień”

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja czAR(T) Krzywogońca. Konkurs jest częścią imprezy „Świętojańskie poezjowanie – wokół tradycji i poezji słowiańskiej”. Każdy z uczestników konkursu może skorzystać z wszystkich atrakcji przewidzianych podczas imprezy. Szczegółowy program zostanie udostępniony na stronie internetowej Fundacji cz-art.org.
 2. Rozpoczęcie imprezy „Świętojańskie poezjowanie – wokół tradycji i poezji słowiańskiej”nastąpi 22 czerwca 2019 r. o godz. 19.00 w Amfiteatrze w Krzywogońcu. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się tego samego wieczoru.
 3. Konkurs adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia.
 4. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: ogólnopolskiej oraz lokalnej.

4a. Kategoria ogólnopolska przeznaczona jest dla poetów z całego świata piszących po polsku.

4b. Kategoria lokalna przeznaczona jest dla poetów mieszkających na stałe w Borach Tucholskich piszących po polsku.

 1. Każdy z uczestników (w obu kategoriach) ma za zadanie publicznie zaprezentować utwór własnego autorstwa nawiązujący tematycznie do żywiołu wody, ognia, Nocy Świętojańskiej, tradycji lub obrzędów słowiańskich.
 2. Zgłoszenia należy dokonać drogą mailową pod adresem konkurswodaiogien@gmail.com, najlepiej do 15 czerwca 2019 roku, podając:

– w temacie maila: imię i nazwisko,

– treści maila: nazwisko, imię, adres, telefon, adres mailowy oraz kategorię: ogólnopolska lub lokalna. Każdy z uczestników otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Organizator może dopuścić do udziału w konkursie, pomimo braku wcześniejszej rejestracji.

Zgłoszenie chęci udziału w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez autora regulaminu konkursu. Uczestnik może zgłosić wiersz tylko w jednej kategorii. Członkowie jury nie mogą brać udziału w konkursie.

 1. Jury w każdej z kategorii przyzna jedną nagrodę pieniężną – Grand Prix oraz 5 wyróżnień. Nagroda Grand Prix w obu kategoriach wynosi łącznie 1000 złotych. Dla wyróżnionych utworów przewidziano upominki.
 2. Zgłoszenie chęci udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych przez Fundację czAR(T) Krzywogońca, z siedzibą w Krzywogońcu 53, 89-511 Cekcyn, w celu realizacji Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza „Woda i ogień” w ramach imprezy „Świętojańskie poezjowanie – wokół tradycji i poezji słowiańskiej”.
 3. Zgłoszenie wiersza do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prezentowany utwór jest w całości jego samodzielnym dziełem, do którego posiada wyłączne prawo autorskie, nie narusza praw osób trzecich, a także ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia prawa.
 4. Oceny zaprezentowanych wierszy w obu kategoriach dokonają niezależni członkowie Jury powołani przez Organizatora. W skład Jury wchodzą osoby zawodowo związane z literaturą – krytycy literaccy, literaturoznawcy, poeci.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.
 6. Organizator udostępnia miejsce na biwakowanie w Krzywogońcu uczestnikom konkursu oraz osobom towarzyszącym. Namioty, wyposażenie oraz sprzęt konieczny do przenocowania na polu biwakowym uczestnicy zapewniają we własnym zakresie. Miejsce na biwakowanie zostanie udostępnione od 22.06.2019 godz.12.00 do 23.06.2019 godz.16.00 . W przypadku większych grup organizator prosi o wcześniejsze zgłoszenie pobytu drogą mailową.
 7. Dane Organizatora: Fundacja czAR(T) Krzywogońca, Krzywogoniec 53, 89-511 Cekcyn, info@cz-art.org
 8. Sprawy sporne oraz nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Jury oraz Organizator.